Nota prawna

NB Green Cosmetics GmbH
(Nikki Benett Green Group)

Borselstraße 18
22765 Hamburg/Germany

Courriel: info@spilanthox.shop

Wpis do rejestru:Wpis do Rejestru Handlowego w Hamburgu, nr HRB145735

Nr identyfikacji podatkowej:
Nr identyfikacji podatkowej zgodnie z §27 niem. ustawy o podatku dochodowym: DE312004046

Podmiot odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 ust. 2 niem. umowy państwowej w sprawie stacji radiowych (RStV):
NB Green Cosmetics GmbH

Dyrektor zarządzający: Stefan Flinspach

Odpowiedzialność za treści

Treści naszych stron zostały opracowane z największą starannością. Nie odpowiadamy jednak za ich poprawność, kompletność i aktualność. Zgodnie z § 7 ust. 1 niem. ustawy o mediach elektronicznych [TMG] odpowiadamy na mocy ogólnych przepisów prawnych za treści własne zamieszczane na tych stronach. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako usługodawca nie mamy jednak obowiązku monitorowania przekazanych lub zapisanych informacji obcego pochodzenia ani badania okoliczności wskazujących na działanie niezgodne z prawem. Powyższe nie dotyczy obowiązku usuwania informacji lub blokowania możliwości ich użycia na mocy ogólnych przepisów prawnych. Odpowiedzialność z tego tytułu ponosimy jednak dopiero od momentu uzyskania informacji o jednoznacznym naruszeniu prawa. W przypadku uzyskania stosownej informacji o naruszeniu prawa treści takie zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

Odpowiedzialność za hiperłącza

W naszym serwisie zamieszczone są hiperłącza do zewnętrznych stron internetowych podmiotów trzecich i treści, na które nie mamy wpływu. W związku z tym nie odpowiadamy za treści obcego pochodzenia. Za treści na stronach, do których przekierowują hiperłącza, odpowiadają dostawcy lub operatorzy tych stron. Strony, do których przekierowują hiperłącza, zweryfikowano pod kątem zgodności z prawem w chwili zamieszczenia tych hiperłączy. W chwili zamieszczenia hiperłączy nie stwierdzono treści niezgodnych z prawem. Nie możemy jednak stale monitorować treści na stronach, do których przekierowują hiperłącza, bez konkretnych przesłanek wskazujących na naruszenie prawa. W przypadku uzyskania informacji o naruszeniu prawa treści takie zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

Prawa autorskie

Treści i dzieła na niniejszych stronach udostępnione przez operatorów serwisu podlegają przepisom niemieckiej ustawy o prawie autorskim. Ich powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie w dowolnej formie w sposób inny niż określony przepisami ustawy o prawie autorskim wymaga uzyskania pisemnej zgody autora lub twórcy. Pobieranie oraz kopiowanie treści z niniejszego serwisu jest dozwolone wyłącznie do celów prywatnych i niekomercyjnych. Jeżeli autorem treści zamieszczonych w niniejszym serwisie nie jest operator, należy przestrzegać praw własności intelektualnej stron trzecich. Treści autorstwa stron trzecich są odpowiednio oznaczone. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy o prawie autorskim prosimy o przekazanie nam stosownej informacji. W przypadku uzyskania informacji o naruszeniu prawa treści takie zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.